Algemene Verkoop- en LeveringsvoorwaardenLeveringsvoorwaarden

prosenior.nl te Zutphen, KvK 08066958

0. De door afnemer verstrekte gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. De wet koop op afstand is niet van toepassing.

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de hieronder genoemde voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogus of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom. Deze mogen zonder toestemming  niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter  inzage gegeven worden.

4. Toezending van aanbiedingen en/ of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order.

5. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours of vooruitbetaling te leveren.

6. Opdrachten per post, fax of e-mail: een overeenkomst met ons komt eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard door de opdracht te hebben bevestigd met een orderbevestiging per post of e-mailbericht, of deze naar aanleiding van de toegezonden opdracht zonder een bevestiging direct te hebben uitgevoerd. Genoemde orderbevestiging of directe uitvoering van de door koper ingezonden opdracht is voor beide partijen bindend.

7. Opdrachten via het internet: behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht hebben aanvaard door middel van toezending van de opdracht via het internet, respectievelijk de opdracht te hebben bevestigd door middel van een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
8. Indien bij de opdracht c.q. totstandkoming van de koopovereenkomst door opdrachtgever niet nadrukkelijk werd verzocht is om een specifieke afleverdatum, dan wordt geacht dat opdrachtgever zich kan vinden in een nog nader te bepalen afleverdatum en zoals is omschreven in de orderbevestiging.

9. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade hoe dan ook, ontstaan door overschrijding van de genoemde termijn.

10. Een opdracht/koopovereenkomst die voor beide partijen bindend is geworden kan alleen worden ontbonden met toestemming van prosenior.nl. Een opdracht/ koopovereenkomst kan zonder toestemming van prosenior.nl eenzijdig worden ontbonden, indien een afspraak over het tijdstip van levering niet kan worden nagekomen én indien de termijn van levering onevenredig lang is, hierbij rekening houdend dat de maximale levertijd 4 weken mag bedragen. Uitgezonderd zijn goederen die speciaal, na ontvangst van een opdracht, nog geproduceerd moeten worden. Deze goederen zijn onder andere  te herkennen aan de toegevoegde code VT, KVT en SVT achter het bestelnummer. Een opdracht/ koop-overeenkomst kan niet worden ontbonden indien er sprake is van overmacht. Voor zover een eenzijdige ontbinding van een opdracht/koopovereenkomst is toegestaan, dient koper dit nog wel schriftelijk, per brief of e-mail te melden aan prosenior.nl. Indien een bestelling vooraf is betaald, bijvoorbeeld met IDeal, en de bestelling moet worden geannuleerd, dan volgt terugbetaling minus de door ons gemaakte administratieve kosten tot een maximum van € 25,00 inclusief  21% btw.

11.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, exclusief btw. en eventuele vracht - en administratiekosten (zie hiervoor onze prijslijsten).

12. De afnemer is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 2 werkdagen na ontvangst, op eventuele tekorten en/ of beschadigingen te controleren en dienen tekorten of beschadigingen direct binnen genoemde 2 werkdagen aan ons te worden gemeld.

13. Ingeval een product niet geheel aan de wens of verwachtingen voldoet, kan koper binnen een tijdsbestek van maximaal 14 dagen na ontvangst verzoeken om het betreffende product te mogen retourneren. Onder voorwaarde dat het betreffende product niet uit z'n oorspronkelijke verpakking is gehaald, gebruikt is, dient koper daartoe een verzoek in te dienen via het e-mailadres: bestelling@prosenior.nl. Uitgezonderd zijn producten met een code VT,KVT of SVT vermelding achter het artikel, producten waarvan de sealverpakking is verbroken en dvd's, cd's en producten waar een dvd en cd deel van uit maken. Verder zijn uitgesloten producten die vallen onder de categorie hygiëne, zoals gezondheidskussens, zit- en wiebelkussens en fysioballen. De verzendkosten voor het retourneren komt voor rekening van koper. Indien door verkoper een product wordt teruggehaald dan worden de kosten voor het retour halen naar redelijkheid doorberekend aan koper. De minimumkosten zijn € 7,50 excl. btw.

14. Bij transportschade of andere beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking,  dient de ontvanger op de vrachtbrief een aantekening hiervan te (laten) maken en prosenior.nl hiervan onverwijld per omgaande telefonisch te informeren. Indien dit wordt nagelaten dan wordt geacht dat de ontvanger hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden dan ook in beginsel niet meer in behandeling genomen.

15. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen) indien het niet mogelijk is om binnen 3 weken na ontvangst  van de opdracht deze in zijn geheel uit te leveren.  Deelleveringen worden afzonderlijk gefactureerd.

16. Indien een opdracht deels uit voorraad geleverd  zou kunnen worden, behouden wij het recht voor om te wachten met een eerste uitlevering van deze goederen tot maximaal 3 weken na datum bevestiging van de opdracht,  teneinde ons in staat te stellen opdrachten in één keer uit te leveren. Indien na deze termijn de opdracht  nog niet compleet verzonden kan worden, kan opdrachtgever verzoeken om uitlevering van de voorradige goederen.

17. Naleveringen (restant van opdracht) voor bedragen onder de € 25,00 komen te vervallen indien de uitvoering daarvan tot onevenredige hoge vervoerskosten zal leiden. Indien opdrachtgever alsnog het restant van de opdracht wenst te ontvangen, zullen de extra vervoerskosten tot een maximum bedrag van € 9,95 exclusief btw hiervoor in rekening worden gebracht.

18. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/ de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaart heeft de eventuele meerdere kosten daarvan te zullen dragen. Bij volume transporten berekenen wij ongeacht het orderbedrag de kosten hiervan door tot een maximumbedrag van 50,00 Euro per levering.

19. Afwijkingen in de geleverde producten, zowel wat  betreft afmeting, kleur, vorm, uitvoering en verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order c.q. de bij bijgeleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren dan wel een schadevergoeding te vorderen. Tenzij nadrukkelijk anders  is overeengekomen en specifieke wensen in de uitvoering van het product nader omschreven zijn in de bijlage van de orderbevestiging.

20. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.

21. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order echter nooit te boven gaan.

22. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de factuurdatum.

23. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Reclames worden daarna niet meer door ons in behandeling genomen.

24. Retournering van het geleverde, bij voorbeeld met betrekking omruiling of anderszins, kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming. Goederen die na onze toestemming worden geretourneerd dienen te allen tijde vergezeld te gaan met het door ons opgegeven referentienummer. Ongefrankeerde retourzendingen zullen geweigerd worden, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

25. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 12 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde producten. Onderdelen zoals lampen e.d. zijn uitgesloten van enige garantie. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten.

26. De garantie vervalt, indien door de afnemer en/ of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

27. Beschadigde- of niet meer functionerende producten, welke niet onder de garantievoorwaarden vervangen of gerepareerd kunnen worden, kunnen voor reparatie, eerst na overleg, aan ons toegezonden worden. De kosten van transport komen voor rekening van afnemer. Onder reparatiekosten vallen: onderdelen, arbeidsloon en het
weer retour zenden van het gerepareerde product. Producten die ter beoordeling op eventuele defecten worden geretourneerd dienen door verzender voldoende te zijn gefrankeerd.

28. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. Facturen dienen binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 30 na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

29. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen prosenior.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zutphen kennis, tenzij prosenior.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

30042024

klik hier voor de leveringsvoorwaarden